• Icon: St Nicetas the Stylite

    Technique:
    tempera on panel

Icon: St Nicetas the Stylite

Early 17th century